Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
       
    1-Valilik Makamına Dilekçe,   
    2-Diploma Fotokopisi,   
    3-Sağlık Raporu,   
    4-Özel güvenlik Eğitim Sertifikası       
1 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı    Fotokopisi,  Silahlı      Ö.G.G 20 iş Günü
    5-Güvenlik Soruşturma ve Arşiv   Silahsız   Ö.G.G. 7  iş Günü
        Araştırma Formu,  
    6-4 Adet Fotoğraf,   
       
       
    1-Kurum Üst Yazısı,   
    2-Kamu Kurumlarında Bakanlığın      
2 Özel Güvenlik İzin Talebi    Uygun Görüş Yazısı  10 İş Günü
    3-Özel Kurumlarda Yönetim Kurulu    
        Kararı,   
    4-Ticaret Sicil Gazetesi  
    5-İmza Yetkisine Sahip Şahısların     
       imza Sirküleri  
       
3 Geçici Özel Güvenlik İzin Talebi 1-Valilik Makamına Yazılmış Üst  2 İş Günü
       Yazı    
    2- Personel İsim Listesi  
    3-İki Adet Fotoğraf  
    4- Personele ait Ö.G.G.Kimlik Kartı   
        Fotokopisi   
       
    1-Kurum Talep Yazısı,   
4 Silah/Mermi Nakil Yol Belgesi 2-Görevlendirilenin Kimlik    3 İş Günü
        Fotokopisi,  
    3-Nakledilecek Silaha Ait Ruhsat     
       Fotokopileri  
  Mermi Talep Yazısı   2 İş Günü
5 1-Kurum Talep Yazısı, 
  2-Yetkilinin Kimlik Fotokopisi
6 Silah Ruhsat Talebi 1-Kurum Talep Yazısı 3 İş Günü
2-Silah Faturası
7 Silah Satın Alma Belgesi 1-Valilik Makamına dilekçe,  3 İş Günü
2-2 Adet Vesikalık Resim
       
8 Kayıp Özel Güvenlik Kimlik belgesi    
    1-Valilik makamına dilekçe, 2 İş Günü
    2-2 Adet Vesikalık Resim,  
       
       
  Özel Güvenlik Kimlik Belgesinde Yapılan Soyadı Değişikliği (Evlilik Boşanma) 1-Valilik Makamına Dilekçe,   
9   2-2 Adet Vesikalık Resim 2 İş Günü
       
       
       
    1-Valilik Makamına dilekçe  
    2-Yöneticileri 4 Yıllık Yüksek okul      
        Mezunu olduğunu belgeleyen   
        diploma veya dengi belgenin    
        örneği  
10 Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izin Belgesi 3- Yönetici için Yetki Belgesi 10 İş Günü
    4- Kurucu ve Yöneticilerin Nüfus   
        Cüzdan Fotokopisi  
    5- Yöneticiler Temel Eğitim    
        Sertifikası   
    6- Alarm Merkezinde Kullanılacak    
        Teknik Teçhizatın Amaca    
        Elverişliliğine İlişkin Taahhütname  
    7-Kurucu ve Yöneticilere ait Adli    
        Sicil belgesi  
    8-Kurucu ve Yöneticilere ait   
       Yerleşim Yeri Belgesi  
    9-Yöneticiye ait Güvenlik   
       Soruşturma ve Arşiv Araştırma     
       Formu  
       
    1- Talep Yazısı(Valilik Makamına)  
11 5188 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkarılma 2- Kamu Kurum Kuruluşlarında       
        Bakanlık/Genel Müdürlük ait   10 İş Günü
        Görüş Yazısı,   
        Banka, Özel Kurum ve   
        Kuruluşlarda Yönetim Kurulu       
        Kararı  
    3- Site veya Apartmanlarda genel     
        kurul veya Yönetim Kurulu Kararı  
       
       
  Banka,Kamu ve Özel Kuruluşların Adres değişikliği    
    1-Valilik Makamına Dilekçe 10 iş Günü
12   2-Ticaret sicil gazetesi (Kurum   
        tarafından tasdikli Fotokopisi)  
       
       
  Banka, Kamu ve Özel Kuruluşların Personel ve Silah Kadrosu Artırımı ve İndirimi    
13 1-Valilik Makamına Dilekçe 10 İş Günü
  2-İlgili Bakanlık/Genel Müdürlük    
     Görüş Yazısı/Yönetim Kurulu   
     Kararı  
  3-Site veya apatmanlarda Genel    
     Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı  
14 Kişi Koruma Hizmetleri Kişi koruma talebinde bulunacakların koruma talepleri devlet tarafından korunacak halen çalışmakta olan veya kamu görevlileri ile terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen kişilerin korunmasına ilişkin ise müracaatlar Koruma Şube Müdürlüğüne, eğer talep bunun dışında, özel güvenlik kapsamında kişilerin, toplulukların, organizasyonların, kurum, kuruluş ve tesislerin korunmasına ilişkin izinler ise Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Ayrıca kişi koruma talebinde bulunanların, aşağıda istenen belgelerin dışında,  
 hayat bütünlüğüne yönelik tehdite dair sunacakları bilgi ve belgeler (görsel ve işitsel medyada gerçekleşen tehditler, adli makamlara intikal etmiş davalar vb.) doğrultusunda müracaatları değerlendirilip İl Özel Güvenlik Komisyonunca karara bağlanacaktır.  
1- Kişisel başvurularda kişi   
    tarafından imzalanan müracaat     
    yazısı,
2- Kurum/kuruluşlar tarafından  
    yapılan başvurularda yetkilisi  
    tarafından imzalanan müracaat    
    yazısı,  
3- (a) Şirketin genel müdür, yönetim  
    kurulu başkanı, yönetim kurulu    
    başkan yardımcısı için kişi 
    koruma talebi kuruluş tarafından  
    yapılıyor ise yönetim kurulu  
    kararı, 
    (b) Kurum tarafından yapılıyor ise; 
    bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel  
    Müdürlüğün uygun görüşü,  
    (c) Üniversiteler için YÖK’ün 
    uygun görüşü,
    (d) Kurum KİT ise Hazine 
    Müsteşarlığının uygun görüşü,
    (e) İl özel idareleri için valinin 
    uygun görüşü, 
    (f) Belediye başkanlıkları için  
    belediye başkanının uygun 
   görüşü,
4- Korunacak kişinin T.C. Kimlik  
    Numarası,
5- Korunacak kişinin adli sicil kaydı 
    ve adli sicil arşiv kaydı UYAP’dan 
    temin edilecek, (Kanunun 10/d 
    bendindeki hükümlerin aranması)
6- Korunacak kişi silahları muhafaza 
    etmekle yükümlü olduğundan 
    silah bulundurmaya ruhsal  
    bakımdan sakınca olmadığına  
   dair doktor raporu

 

 

 

 
         İlk Müracaat Yeri      
                                 
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü İkicinci Müracaat yeri​
Özel Güvenlik Şb. Md.
         İsim
                        Nergiz AKILLI, Ökkeş ŞAHİN, Zeynel Abidin AKSU
                                             Berna Ercan, A.Selami YÜMLÜ, Aslı KAYA                                               
​İsim Dr.İlker PEKGÖZLÜ
Unvan           Polis Memuru ​Unvan 3.Sınıf Emniyet Müdürü
        Adres Batman İl Emniyet Müdürlüğü     ​Adres : Batman İl Emniyet Müdürlüğü
        Tel.         0 488 213 90 92 / 5882-5883        ​Tel
0 488 213 90 92 / 5880
        Fax         0 488 213 90 65 ​Fax
0 488 213 90 65
 
   

 

 
       

 

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER