Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARLARI
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Silah Taşıma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir) 1- Dilekçe  15 İş Günü
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Raporu 
4- Silah Ruhsat İstek Formu. 
(Ayrıca Meslek İle ilgili Belgeler)
5- Harç Makbuzu (3.092,5 TL.)
2 Meskende Bulundurma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir) 1- Dilekçe  3 İş Günü
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Raporu 
4- Silah Ruhsat İstek Formu. 
5- Harç Makbuzu (989,55 TL.)
3 İşyerinde Bulundurma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir) 1- Dilekçe  7 İş Günü
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Raporu 
4- Silah Ruhsat İstek Formu. 
5- İşyeri Ruhsatı 
6- Ortaklık veya Şirket söz konusu ise Yetkili Kurul Kararı veya Muvafakat. 
4 Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir) 1- Dilekçe  5 İş Günü
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Raporu 
4- Silah Ruhsat İstek Formu
(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 8’inci maddesi 1’inci Fıkrası (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan 
1- Dilekçe 
2- 4 Adet Fotoğraf
3- Sağlık Raporu 
4- Silah Ruhsat İstek Formu 
5- Görev Belgesi.
5 Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir) 1- Dilekçe  5 İş Günü
2- 4 Adet Fotoğraf 
3- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya İlgili Kurumlarca düzenlenmiş Emekli olduğuna dair belge veya Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi 
4- Haklarında Meslek veya Memuriyettin çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığı ile ilgili kurum yazısı.
6 Ruhsatlı Silahın Hibesi 1- Dilekçe 30 Dakika
2- Ruhsat Fotokopisi
7 Mermi Satınalma Belgesi Talebi 1- Dilekçe 4 Saat
2- Ruhsat Fotokopisi
8 Silah Nakil Belgesi Talebi 1- Dilekçe 2 İş Günü
2- 2 Adet Fotoğraf.
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ   
(EN GEÇ SÜRE)
Patlayıcı Madde Satınalma Kullanma İzin Belgesi 1- Dilekçe(Tüzel Kişilerden)  10 İş Günü
2- Depolama İzin Belgesi 
3- Depo Tespit Tutanağı
4- Depo Uygunluk Raporu
5- Depo Denetleme Formu
6- İhtiyaç Raporu
7- Taahhütname
8-  Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
9- Yapılacak İşe Dair Belge
10- Depo Muvafakatnamesi
11- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
12- Beyanname
13- Ticaret Sicil Gazetesi
14-  Ayrıca Gerçek Kişilerden Sağlık Raporu, 
15- 4 Adet Fotoğraf
  1- Dilekçe   
  2- İzin Belgesinin Aslı  
Taşıma İzin Belgesi 3-  Güvenlik Belgesi Aslı 1 İş Günü
  4-  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi  
  1- Dilekçe   
  2- 4 Adet Fotoğraf  Sınav Sonuçları Açıklandıktan Sonra
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 3- Öğrenim Durumunu Gösteren Belge(Aslı ve Onaylı Örneği)  2 İş Günü
  4- Sağlık Raporu,   
  1- Dilekçe   
  2- Sağlık Raporu   
Mermi Satış İzin Belgesi 3- 4 Adet Fotoğraf  10 İş Günü
  4- İşyerine Ait Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı   
  5- Taahhütname   
  6-   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi  
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Müracaatı 1-Dilekçe,                                    30 Dakika
  1- Dilekçe    
Şenlik ve İşaret Fişekleri Kullanma Talebi 2- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi  2 İş Günü
  3- Taahhütname   
  4- Nakil Vekâletnamesi   
  5- Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi  
Depo Nakil İşlemleri talebi   30 iş Günü
1-Dilekçe, 
2-Depo tespit tutanağı, 
3-Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge, 
4-İl Özel İdaresinden alınacak uygunluk raporu, 
  1-Dilekçe,   
Üretim Tesisi Kuruluş Ön İzin Talebi 2-Nüfus Cüzdanı onaylı örneği,  60 iş Günü
  3-Genel Kurmay Başkanlığının görüşü,  
Üretim Tesisi Kuruluş İzni İşlemi Talebi 1- 1/1000 ve 1/2000 Ölçekli mevzi imar planı (4 nüsha) 30 İş Günü
 2- 1/5000 Ölçekli vaziyet planı (4 nüsha)
3- 1/50 Ölçekli inşaat projesi
4- İş Yerini sınırlayan çevre duvarı 
5- tel örgü
6- sütre ve ana giriş kapılarını gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
7- Yapı ruhsatı 
8- Güvenlik uzaklıklarını gösteren kroki
9- İş yeri alanının mülkiyetinde olduğunun, kiralandığını veya muvafakat alındığının gösterir noter onaylı belge
10- Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge
10- Üretim kapasitesini belirten belge
11- Gayri sıhhi müessese belgesi
12- Kurma izni İmalat belgesi
13- Çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge 
14- Aydınlatma
15- alarm ve kamera sisteminin kurulduğuna dair belge
  1- Tüzük Hükümlerine uygun yapıldığına dair uygunluk raporu   
  2- Yapı kullanma izni   
  3- İşletme belgesi   
  4- Arıtma tesis ve sistemlerinin kurulduğuna dair belge   
Üretim tesisi İşletme İzin talebi  5- İtfaiye kuruluş raporu 30 İş Günü
  6- Kimya Mühendisinin noterlikçe onaylı kabul belgesi  
  7- Teknik güvenlik yönergesi,   
     
  1- Dilekçe    
  2- Beyanname  
  3- Sağlık raporu   
Piroteknik Madde Satınalma ve Satış İzin Belgesi Talebi 4- Taahhütname 10 İş Günü
  5- Depo muvafakatnamesi   
  5- Kira kontratı veya tapu  
  6- Ticaret sicil gazetesi  
  7- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi  
  1- Dilekçe   
Patlayıcı Madde Devir İşlemleri Talebi 2- Depo Tespit tutanağı  
  3- Devir edene verilen satın alma ve kullanma izin belgesi 3 İş Günü
  4- Devir edilene ait ruhsat fotokopisi  
  1- Dilekçe   
  2- Sağlık raporu  
Barut ve av malzemeleri satış belgesi talebi 3- 4 Adet Fotoğraf  10 İş Günü
  4- İşyerine Ait Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı  
  5- Taahhütname  
  6- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,   
  Beyanname,   
  1- Dilekçe   
Güvenlik Belgesi 2- Sağlık raporu 2 İş Günü
  3- Fotoğraf  
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE)
1 Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi 1- Dilekçe  3 İş Günü
2- Sağlık Raporu 
3- 4 Adet Fotoğraf
    1- Tespit Tutanağı   
    2- Maliye Harç Makbuzu (21,00 TL.)  
2 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 3- Parmak İzi Formu 4 İş Günü
    4- Yenilemelerde Eski Ruhsatname Fotokopisi   
    5- Satın almalarda Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi   
    6- Yivsiz Tüfek Faturası  
3 Satıcılık Bayilik Belgesi 1- Kira Kontratı 7 İş Günü
2- Sağlık Raporu 
3- Taahhütname 
4- 4 Adet Fotoğraf
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz
       
       
İlk Müracaat Yeri : Batman Emniyet Müdürlüğü                   İlk Müracaat Yeri Batman Valiliği
İsim  : Cengiz SİVRİ İsim Soner KARATAŞOĞLU
Unvan : 3.Sınıf Emniyet Müdürü Unvan Vali Yardımcısı
Adres : Batman Emniyet Müdürlüğü Adres Batman Valiliği
Tel. : 0 488 213 90 92 / 5850  Tel. 0 488 212 18 47
Fax : 0 488 213 22 20 Fax  
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER