Skip Ribbon Commands
Skip to main content
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİLİĞİ MÜRACAAT ŞARTLARI
 

​                                    

                       

Soru     : Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ne nereye müracaat edilir?

 

Cevap     : Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) En az kırk yaşında olmak,

 

c) Yüksek okul mezunu olmak,

 

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

 

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

 

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

 

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

 

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

         Yukarda belirtilen şatlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi öğrenim durumu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametlerinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER